ร่วมกิจกรรมรวมพลคนหลังไมค์
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชาติและพัฒนาประเทศ โดยองค์กรสื่อภาคประชาชนในฐานะพลเมืองของชาติจะมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ร่วมกิจกรรมรวมพลคนหลังไมค์


ร่วมกิจกรรมรวมพลคนหลังไมค์

        
@ Copyright 2014 95.75 MHz.waritradio All rights reserved.